EN
Image
MEDTECH D.O.O. BEOGRAD

O NAMA

Medtech doo Beograd je firma osnovana 2008.godine sa idejom pokrivanja do tog trenutka nepokrivenih tržišta roba i usluga u sistemu zdravstva Srbije, kako u delu prodaje opreme tako i u obezbeđivanju profesionalnih rešenja vezanih za medicinsku imidžing opremu i pratećih rešenja u domenu informacionih i komunikacionih tehnologija.
Osnovna delatnost je uvoz i prodaja medicinskih sredstava i servisiranje medicinskih uređaja. Na tržištu Srbije smo prepoznati kao distributeri firme Dunlee http://www.dunlee.com (deo kompanije Philips Healthcare) iz SAD koja proizvodi RTG cevi za imidžing sisteme (skeneri, rendgeni) proizvođača Phillips koje se mogu ugrađivati i u neke od uređaja drugih renomiranih svetskih proizvođača: GE Healthcare, Siemens, Toshiba i dr. Naši inžinjeri održavaju ukupno više od 14 CT skenera u javnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji i u Makedoniji u Klinici za onkologiju u Skoplju.
Od kraja 2010. godine smo ekskluzivni zastupnici kineske firme SonoScape (www.sonoscape.com) koja proizvodi ultrazvučne dijagnostičke aparate za primenu u medicini i veterini, kao i EKG aparate i aparate za endoskopiju. Do današnjeg dana napravljena je značajna instalirana baza koja se sastoji od više od 30 ultrazvučnih aparata ovog proizvođača na teritoriji Republike Srbije i isto toliko EKG aparata.
Od 2014. kompanija je eksluzivni uvoznik i distributer japanske kompanije Konica Minolta healthcare http://www.konicaminolta.com/healthcare/ koja se bavi proizvodnjom i prodajom potrošnog materijala i opreme za zdravstvene sisteme. Kompanije koja je posvećena stvaranju budućnosti u imidžingu i jedna je od vodećih kompanija u svetu koja je usmerena na digitalnu tehnologiju obrade slike u medicinskoj dijagnostici.
Od 2012. kompanija MEDTECH D.O.O. postaje i eksluzivni uvoznik i distributer italijanske kompanije Eurocolumbus koja je prva napravila i pustila na tržište cev sa rotacionom anodom C-luk http://www.eurocol.it/. Eurocolumbus je osnovao Karlo Brameri, doktor fizike, kompanija je fokusiran na inovacije i istraživanja kako bi se proizvodili najbolje imidžing sistemi na tržištu. Eurocolumbusov C-luk je motorizovan i opremljen s potpunom isocentričnom geometrijom od 2001. godine. Prva kompanija u svetu koja je počela proizvodnju mobilnog C-luka sa akvizicijom slika kroz dinamičan flat panel detektor od amorfnog silicijuma u 2005. Danas su svi proizvodi Eurocolumbusa evoluirali i u svom sastavu imaju inovativne funkcije, pružajući savršenu ergonomiju sa kvalitetom slike bez presedana.

KONTAKT

Adresa: Ustanička 144
Grad: Beograd
Mobilni: +381 63 8624 683
Email: aleksandar.ulnikovic@medtech.rs
Web sajt: http://www.medtech.rs

KAKO DO NAS

Nađi putanju

PRATITE NAS

SAČUVAJ vCARD

Pritisnite dugme Sačuvaj vCard i kontakt će automatski biti sačuvan

Servis

Servis

Predmet i područje primene sistema upravljanja kvalitetom u firmi MEDTECH D.O.O. je: Veleprodaja medicinskih sredstava i servisiranje medicinskih uređaja

Kompanija MEDTECH D.O.O. je registrovana kod Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu bezbednost Srbije za servisiranje izvora jonizujućih zračenja, tako da je jedan deo delatnosti vezan za servisiranje ove vrste medicinskih uređaja.

Implementacija međunarodnog standarda ISO 9001:2008 predstavlja još jednu značajnu prednost na tržištu u odnosu na konkurenciju i podiže kvalitet usluge kompanije na jedan viši nivo.

Naše kvalitetan odnos i precizan rad je prepoznat od velikog broja bolnica i dijagnostičkih centara širom Srbije i regiona.

Powered by: Moja Vizit Karta

Proizvodi

Proizvodi

Osnovna delatnost je uvoz i prodaja medicinskih sredstava i servisiranje medicinskih uređaja.

Na tržištu Srbije smo prepoznati kao distributeri kompanije Dunlee http://www.dunlee.com (deo kompanije Philips Healthcare) iz SAD koja proizvodi RTG cevi za imidžing sisteme (skeneri, rendgeni) proizvođača Phillips koje se mogu ugrađivati i u neke od uređaja drugih renomiranih svetskih proizvođača: GE Healthcare, Siemens, Toshiba i dr. Naši inžinjeri održavaju ukupno više od 14 CT skenera u javnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji i u Makedoniji u Klinici za onkologiju u Skoplju.

Od kraja 2010. godine smo ekskluzivni zastupnici kineske kompanije SonoScape (www.sonoscape.com) koja proizvodi ultrazvučne dijagnostičke aparate za primenu u medicini i veterini, kao i EKG aparate i aparate za endoskopiju. Do današnjeg dana napravljena je značajna instalirana baza koja se sastoji od više od 30 ultrazvučnih aparata ovog proizvođača na teritoriji Republike Srbije i isto toliko EKG aparata.

Od 2014. kompanija MEDTECH D.O.O. je ekskluzivni uvoznik i distributer japanske kompanije Konica Minolta healthcare http://www.konicaminolta.com/healthcare/ koja se bavi proizvodnjom i prodajom potrošnog materijala i opreme za zdravstvene sisteme. Kompanije koja je posvećena stvaranju budućnosti u imidžingu i jedna je od vodećih kompanija u svetu koja je usmerena na digitalnu tehnologiju obrade slike u medicinskoj dijagnostici.

Od 2012. kompanija MEDTECH D.O.O. postaje i eksluzivni uvoznik i distributer italijanske kompanije Eurocolumbus koja je prva napravila i pustila na tržište cev sa rotacionom anodom C-luk http://www.eurocol.it/. Eurocolumbus je osnovao Karlo Brameri, doktor fizike, kompanija je fokusiran na inovacije i istraživanja kako bi se proizvodili najbolji imidžing sistemi na tržištu. Eurocolumbusov C-luk je motorizovan i opremljen s potpunom isocentričnom geometrijom od 2001. godine. Ovo je prva kompanija u svetu koja je počela proizvodnju mobilnog C-luka sa akvizicijom slika kroz dinamičan flat panel detektor od amorfnog silicijujma u 2005. Danas su svi proizvodi Eurocolumbusa evoluirali i u svom sastavu imaju inovativne funkcije, pružajući savršenu ergonomiju sa kvalitetom slike bez presedana.

Powered by: Moja Vizit Karta

Konica Minolta

Konica Minolta

Od 2014. kompanija je eksluzivni uvoznik i distributer japanske kompanije Konica Minolta healthcare koja se bavi proizvodnjom i prodajom potrošnog materijala i opreme za zdravstvene sisteme.

Powered by: Moja Vizit Karta

Eurocolumbus

Eurocolumbus

Od 2012. kompanija MEDTECH D.O.O. postaje i eksluzivni uvoznik i distributer italijanske kompanije Eurocolumbus koja je prva napravila i pustila na tržište cev sa rotacionom anodom C-luk.

Powered by: Moja Vizit Karta

Reference

Reference

Lista najznačajnijih klijenata za uslugu servisiranja medicinske dijagnostičke opreme kompanije MEDTECH D.O.O. :Spcijalna bolnica Sveti Sava, Beograd – CT skener Brightspeed Elite
Klinički Centar Kragujevac – CT skener GE Hispeed FX/i
Institut za plućne bolesti Vojvodine – CT skener Lightspeed VCT 64
Institut za plućne bolesti Vojvodine – CT skener Hispeed CT/e
Klinički Centar Skoplje (onkologija) – CT skener HiSpeed NX/i
Opsta bolnica Kraljevo – CT skener Brightspeed Elite
Opšta bolnica Čačak – CT skener Siemens Somatom Emotion Power
Opšta bolnica Čačak – CT skener Brightspeed Elite
Opšta bolnica Ćuprija – CT skener Brightspeed Elite
Poklinika Cukanić Vršac – CT skener Somatom Sensation 64
Dijagnostički Centar Subotica – CT skener Volume Zoom
Pored gore navedenih stalnih klijenata sa kojima postoje ili ugovori o održavanju po pozivu ili sporazum o održavanju, cevi iz proizvodnog programa našeg principala ugrađene su u poslednje dve godine i u sledeće CT skenere a isporuku i ugradnju smo uradili samostalno.
Dijagnostički Centar Hram Beograd – CT skener Volume Zoom
Dijagnostički Centar Zvezdara Beograd – CT skener Volume Zoom
Stomatološki Fakultet u Beogradu – CT skener Somatom Sensation 16

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

SR
Image
MEDTECH D.O.O. BEOGRAD

ABOUT US

MedTech d.o.o. Beograd is a new, fast growing medical imaging company founded in 2008th with its aim to spread its activities into the uncovered markets of professional services necessary to improve healthcare system of Serbia.
In a first five years we have identified ourselves as medical imaging service and solution provider.
Company’s everyday activity is also import and sales of medical devices.
We are all the time focused on

Organization levels of health care system

Determination of decision making points

Degree of end user involvement in product selection,
which makes finally continuous market analysis at the end of our finger tip.
Also company MEDTECH D.O.O. registrate at Serbian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency for safely servicing of ionizing radiation equipment, so one part of the company activities related to the servicing of this type of medical device.
Company MEDTECH D.O.O. have implemeted ISO 9001:2008 standard for better service and quality in everyday work.
On Serbian market we are recognized as a distributor of DUNLEA http://www.dunlee.com (part of Philips Healthcare) from the United States that produces x-ray tubes for imaging systems (scanners, X-ray) Phillips manufacturers that can be installed in some of the devices of other renowned manufacturers: GE Healthcare, Siemens, Toshiba and others. Our engineers held a total of more than 14 CT scanners in public health institutions in Serbia and Macedonia in the Oncology Clinic in Skopje.
From the end of 2010 we are the exclusive representatives of Chinese companies SonoScape (www.sonoscape.com) that produces ultrasonic diagnostic apparatus for use in human and veterinary medicine, as well as EKG apparatus and endoscopy.
Since 2014, the company is the exclusive importer and distributor of Japanese company Konica Minolta Healthcare http://www.konicaminolta.com/healthcare/ engaged in the production and sale of supplies and equipment for health care systems.
Since 2012, the company MEDTECH D.O.O. becomes the exclusive importer and distributor of Italian company EUROCOLUMBUS who first made and released to the market with a rotating anode tube C-arm http://www.eurocol.it/. EUROCOLUMBUS founded by Karl Bramer, a doctor of physics, the company is focused on innovation and research in order to produce the best imaging systems in the market. Eurocolumb’s C-arm is motorized and equipped with full isocentric geometry since 2001. The first company in the world that began production of mobile C-arm with the acquisition of images through a dynamic flat panel detector of amorphous silicium in 2005. Today, all EUROCOLUMBUS products evolved in its composition have innovative features, providing the perfect ergonomics with unprecedented image quality.

CONTACT

: Ustanička 144
City: Beograd
Mobile: +381 63 8624 683
Email: aleksandar.ulnikovic@medtech.rs
Web: http://www.medtech.rs

OUR LOCATION

Get directions

FOLLOW US

SAVE vCARD

Press Save vCard and contact will be automatically saved

Servis

Service

Company MEDTECH D.O.O. registrate at Serbian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency for safely servicing of ionizing radiation equipment, so one part of the company activities related to the servicing of this type of medical device.

Company MEDTECH D.O.O. have implemeted ISO 9001:2008 standard for better service and quality in everyday work.

Our service consists of three skilled, licenced and educated service engineer in CT, MRI and US systems – for the moment it is an additional benefit we can provide to our prospective business partners.

Powered by: Moja Vizit Karta

Proizvodi

Products

MedTech d.o.o. Beograd is the authorized distributor of American company DUNLEE HEALTHCARE http://www.dunlee.com (part of the Philips Healthcare) in Serbia, specialized in the production of X-ray tubes for imaging systems (CT scanners, X-ray systems).

MedTech d.o.o. Beograd are the exclusive distributor of SonoScape in Serbia and we placed ourselves as the third ultrasound company by the number of sold units (after GE and Samsung) in our second year.

From the end of 2010 we are the exclusive representatives of Chinese companies SonoScape (www.sonoscape.com) that produces ultrasonic diagnostic apparatus for use in human and veterinary medicine, as well as EKG apparatus and endoscopy.

Since 2014, MedTech d.o.o. Beograd is the exclusive importer and distributor of Japanese company Konica Minolta Healthcare http://www.konicaminolta.com/healthcare/ engaged in the production and sale of supplies and equipment for health care systems.

Since 2012, the company MEDTECH D.O.O. becomes the exclusive importer and distributor of Italian company EUROCOLUMBUS who first made and released to the market with a rotating anode tube C-arm http://www.eurocol.it/.

Powered by: Moja Vizit Karta

Konica Minolta

Konica Minolta

Since 2014, the company is the exclusive importer and distributor of Japanese company Konica Minolta Healthcare engaged in the production and sale of supplies and equipment for health care systems.

Powered by: Moja Vizit Karta

Eurocolumbus

Eurocolumbus

Since 2012, the company MEDTECH D.O.O. becomes the exclusive importer and distributor of Italian company EUROCOLUMBUS who first made and released to the market with a rotating anode tube C-arm EUROCOLUMBUS founded by Karl Bramer.

Powered by: Moja Vizit Karta

Reference

Rreference list

MEDTECH d.o.o. list of the most important clients for the service of medical diagnostic equipment:Spcijalna bolnica Sveti Sava, Beograd – CT skener Brightspeed Elite
Klinički Centar Kragujevac – CT skener GE Hispeed FX/i
Institut za plućne bolesti Vojvodine – CT skener Lightspeed VCT 64
Institut za plućne bolesti Vojvodine – CT skener Hispeed CT/e
Klinički Centar Skoplje (onkologija) – CT skener HiSpeed NX/i
Opsta bolnica Kraljevo – CT skener Brightspeed Elite
Opšta bolnica Čačak – CT skener Siemens Somatom Emotion Power
Opšta bolnica Čačak – CT skener Brightspeed Elite
Opšta bolnica Ćuprija – CT skener Brightspeed Elite
Poklinika Cukanić Vršac – CT skener Somatom Sensation 64
Dijagnostički Centar Subotica – CT skener Volume Zoom
In addition to the above regular clients from our principal’s program, we have been done independently in the delivery and/or installation for CT scanners:
Dijagnostički Centar Hram Beograd – CT skener Volume Zoom
Dijagnostički Centar Zvezdara Beograd – CT skener Volume Zoom
Stomatološki Fakultet u Beogradu – CT skener Somatom Sensation 16

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta